PretraživanjeRe.Cen.T. zona

Grad Buje

Područje Grada Buja obuhvaća sjeverozapadni dio Istre ukupne površine 103,28 km2.
Naselje Buje (kao najveće i jedino gradsko središte područja) smješteno je na 222 m nadmorske visine.
Područje nadležnosti obuhvaća katastarske općine: K.O. Brdo, K.O. Buje, K.O. Kaštel, K.O. Krasica, K.O. Kršete, K.O. Kučibreg, dijelom K.O. Lovrečica, K.O. Merišće, K.O. Momjan, dijelom K.O. Savudrija i K.O. Triban.
Naselja obuhvaćena područjem Grada Buja su sljedeća: Baredine, Bibali, Brdo, Brič, Buje, Buroli, Gamboci, Kaldanija, Kanegra, Kaštel, Krasica, Kršete, Kučibreg, Lozari, Marušići, Merišće, Momjan, Oskoruš, Plovanija, Sv.Marija na Krasu, Triban .

Područje Grada prostire se na sjeverozapadu Istre uz samu granicu sa Republikom Slovenijom a rijeka Dragonja, čiji tok na sjeveru slijedi područje nadležnosti Grada u dužini od 9,6 km ujedno označava i granicu između Hrvatske i Slovenije.

Klima ima modificirana mediteranska obilježja, a prosječna srednja godišnja temperatura zraka iznosi oko 15°C. 

Ukupan broj stanovnika Grada Buje: 5340. Gustoća naseljenosti za područje Grada Buje iznosi 51,7 stanovnika/km2.
Ukupan broj zaposlenih: 2232
Ukupan broj nezaposlenih: 68 (prema HZZ-u)
Na školovanju: 954
Umirovljenici: 1055
Ostali: 1031

Uloga institucije u projektu: SURADNIK

Osobe iz institucije zadužene za projekt: